За проекта

"ДУХОВАТА МУЗИКА НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ" 

Водещ Партньор - Община Оряхово

Проектни партньори - Община Сурдулица

Цел на проекта:

Общата цел на проекта е разнообразяване на туристическите продукти в трансграничната зона на Оряхово, България и Сурдулица, Сърбия. Специфичните цели на проекта са: 1) Повишаване на туристическата атрактивност и конкурентноспособност на района чрез развитие на нови обекти и реконструкция на съществуващи; 2)  Повишаване на информираността за развитието на музикален туризъм; 3) Опазване на културното наследство и неговото широко популяризиране.

Общ бюджет: 559313,08 Евро

Продължителност: 24 месеца

Дейности по проекта:

Дейностите по проекта включват: 1) Управление на проекта; 2) Информация и публичност за проекта; 3) Изработване на Обща стратегия за защита, промотиране и развитие на трангранична музикалка култура и музикален туризъм ; 4) Реконструкция на къща-музей и превръщането й в Къща-музей на Дико Илиев и духовите музиканти; 5) Строителен надзор за  Реконструкция на къща-музей и превръщането й в Къща-музей на Дико Илиев и духовите музиканти; 6) Авторски надзор за Реконструкция на къща-музей и превръщането й в Къща-музей на Дико Илиев и духовите музиканти; 7) Реконструкция на сградата на Сурдулишки Културен Център; 8) Строителен надзор за Реконструкция на сградата на Сурдулишки Културен Център; 9) Организиране на Дико Илиеви дни в Община Оряхово; 10) Организиране на съвместно музикално събитие в Община Сурдулица; 11) Доставка на инновативно оборудване за Къща-музей на Дико Илиев и духовите музиканти и 12) Доставка на оборудване за СКЦ.

Резултати по проекта:

Непосредствен резултат от изпълнението на проекта ще бъдат реконструирани 2 културни и исторически обекта в трансграничния регион - къщата музей на Дико Илиев и духовите музиканти и Сурдулишки културен център, които ще повишат туристическата привлекателност на Оряхово и Сурдулица. Двете сгради ще бъдат с подобрена техническа инфраструктура и за къщата-музей ще бъдат изградена рампа за хора с увреждания, което ще доведе до повишаване на достъпността на културното наследство за тях. Друг продукт е общата стратегия за защита, насърчаване и развитие на трансграничната музикална култура и музикален туризъм.

Целеви групи:

Жители на община Оряхово -11522 и Община Сурдулица -20319; Служители на община Оряхово - 39 и община Сурдулица - 68; роми - 10, хора в неравностойно положение - 5; музиканти в духовия оркестър на Оряхово - 25 и духовия оркестър на Сурдулица -20.